Hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng

0
188
Đánh giá

Mua bán nhà đất, công trình xây dựng là loại hình kinh doanh phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Với sự màu mỡ về lợi nhuận từ bất động sản, có rất nhiều các cá nhân, tổ chức đầu tư vào nhà ở và các công trình xây dựng khác nhau. Các giao dịch mua bán nhà, công trình xây dựng ít nhiều đều phải dựa trên hợp đồng. Vậy bài viết sau sẽ giúp bạn đọc biết thêm chi tiết về hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng.

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hình sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nội dung hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng

Mua bán nhà, công trình xây dựng là các hoạt động kinh doanh bất động sản thuyền xuyên và sẵn có trên thị trường bất động sản.

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng là nơi chứa đựng các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên, giá cả, hình thức… do các bên thỏa thuận dựa trên quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản. Về công chứng, chứng thực hợp đồng sẽ do các bên thỏa thuận, tuy nhiên trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực.

Nội dung chủ yếu có trong một hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng:

(i) Tên, địa chỉ của các bên giao dịch mua bán nhà, công trình xây dựng;

(ii) Các thông tin cơ bản về bất động sản như: vị trí, diện tích, loại nhà ở, công trình xây dựng…;

(iii) Giá mua bán nhà, công trình xây dựng;

(iv) Phương thức và thời hạn thanh toán;

(v) Thời hạn giao, nhận nhà, công trình xây dựng và các hồ sơ kèm theo;

(vi) Các điều kiện, thời gian và yêu cầu về bảo hành;

(vii) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

(viii) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

(ix) Phạt vi phạm hợp đồng nếu có vi phạm hợp đồng giữa các bên;

(x) Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

(xi) Giải quyết tranh chấp;

(xii) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Và các nội dung khác do các bên thỏa thuận phù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản Việt Nam.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì các mẫu hợp động kinh doanh bất động sản nói chung và hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng nói riêng sẽ do Chính phủ quy định.

Cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về mẫu hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng như sau:

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày …. tháng …. năm…….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

Số……… /HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày …. tháng ….. năm ……..;

Căn cứ Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày….tháng….năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp lý khác;

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên bán):

– Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………..

– Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ: ………………………………………..

– Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

– Số tài khoản (nếu có): …………………………….. Tại ngân hàng: ………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

II. BÊN MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên mua):

– Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………………

– Số CMND (hộ chiếu): ……………….. Cấp ngày …./…../….., tại ……………………………………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………..  

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………..  

– Điện thoại: ………………………………… Fax (nếu có): ……………………………………………….

– Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng: ……………………………………………..  

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng

 1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn,…): ……………………………………………………………………………………..
 2. Vị trí nhà, công trình xây dựng: …………………………………………………………………………..

(Đối với hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).

 1. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: ……………………………
 2. Quy mô của nhà, công trình xây dựng:

– Tổng diện tích sàn xây dựng: …………m2

– Tổng diện tích sử dụng đất: ……….m2, trong đó:

Sử dụng riêng: …………….m2

Sử dụng chung (nếu có): …………m2

Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê): ………………………………..

(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê đất, thời gian thuê từ ngày …. đến ngày…..).

 1. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, công trình xây dựng là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.
 2. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng.
 3. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà.
 4. Đối với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, bản sao văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai.
 5. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có).
 6. Các thông tin khác ………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Giá bán nhà, công trình xây dựng

Giá bán nhà, công trình xây dựng là ………………………………………………………………… đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………….)

Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế VAT (nếu bên bán thuộc diện phải nộp thuế VAT) và phí bảo trì (nếu có)

(Nếu giá bán là đơn giá trên m2 sàn thì diện tích sàn phải tính theo thông thủy)

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

 1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo pháp luật về thanh toán):  
 2. Thời hạn thực hiện thanh toán:

a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng …… năm …….. (hoặc trong thời hạn ……. ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này).

b) Thanh toán nhiều lần

– Lần 1:…….

– Lần 2:……

 1. Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;

Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Điều 4. Thời hạn giao, nhận nhà công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo

 1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà, công trình xây dựng kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà, công trình xây dựng đó và giấy tờ pháp lý về nhà, công trình xây dựng nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là ………. ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà, công trình xây dựng phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.
 2. Trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ đầu tư (bên bán) mà Bên mua có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều ………. của Nghị định số …….. Bên bán không được thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên mua.
 3. Các thỏa thuận khác …………………………………………………………………………………………

Điều 5. Bảo hành (theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản)

 1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 2. Thời hạn bảo hành: ………… (Thời hạn bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng, về nhà ở).
 3. Thỏa thuận về hết thời hạn bảo hành:……………………………………………………………………
 4. Các thỏa thuận khác: ………………………………………………………………………………………..

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

 1. Quyền của Bên bán (theo quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:

a) Yêu cầu Bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận (thủ tục thanh toán, tài chính, giấy tờ………);

d) Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra;

e) Các quyền khác ……………………………………………………………………………………………….

2. Nghĩa vụ của Bên bán (theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:

a) Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có);

(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung: Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên mua biết tiến độ xây dựng nhà ở và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên mua kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có yêu cầu).

b) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua;

c) Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

d) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng. Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng;

đ) Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác….);

h) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước của khách hàng, và tạo điều kiện cho bên mua kiểm tra công trình;

i) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai cho bên mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về tín dụng.

k) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: ……………………………………………………………..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

 1. Quyền của Bên mua (theo quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng (áp dụng tương tự Khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng này);

c) Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;

d) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng;

đ) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên mua có quyền yêu cầu bên bán cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;

e) Các quyền khác: ………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ của Bên mua (theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

c) Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận là:……..

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

đ) Các nghĩa vụ khác: …………………………………………………………………………………………..

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách nhiệm trước bên kia (đối với bên mua: Chậm nộp tiền mua nhà, không chịu nhận bàn giao nhà…; đối với bên bán: Chậm bàn giao nhà, chất lượng thi công không đảm bảo…).

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng.

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý

 1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– ………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

– ………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.
 2. Các thỏa thuận khác …………………………………………………………………………………………

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).
 2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản, …. bản lưu tại cơ quan thuế,…. và …. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.
BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)
BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

Có nên sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng là loại hình kinh doanh dịch vụ rất phát triển trong giai đoạn hiện nay. Theo thống kê các giao dịch mua bán nhà, công trình xây dựng đang chiếm hơn 50% thị trường kinh doanh bất động sản. Rất nhiều nhà đầu tư và khách hàng có như cầu mua đi, bán lại nhà ở và công trình xây dựng các loại để sinh phần trăm lợi nhuận qua các giao dịch đó.

Tuy nhiên, mua bán nhà, công trình xây dựng là loại hình kinh doanh mang rủi ro cao vì liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý và tranh chấp khác nhau. Vì vậy, không phải nhà đầu tư hay khách hàng nào cũng có chuyên môn cao trong việc soạn thảo các hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng vừa phù hợp với pháp luật vừa mang lại lợi ích tối đa cho mình.

Hầu hết, các chủ thể mua bán nhà, công trình xây dựng đều phải nhờ đến bên trung gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp động, bên cạnh đó có thể tư vấn về các điều khoản trong hợp đồng có lợi nhất cho các chủ thể mua bán nhà, công trình xây dựng.

Trên thị trường, có rất nhiều cá nhân tổ chức cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng như: Công ty luật, công ty bất động sản, chuyên viên pháp lý, chuyên viên môi giới, tư vấn bất động sản…

Lời khuyên cho các chủ thể mua bán nhà, công trình xây dựng: Nên tìm cho mình một dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín và phù hợp. Mọi người sẽ rút ngắn được khoản thời gian tìm hiểu pháp luật về kinh doanh bất động sản và các nguồn luật khác liên quan như pháp luật dân sự, luật đất đai, luật nhà ở…Đồng thời hạn chế tối đa các rủi ro, tranh chấp nhà ở, công trình xây dựng trên thực tế gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của con người. Chỉ cần bỏ ra một khoảng phí nhỏ, khách hàng có thể lấy được cả một lợi ích lớn từ dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng, phát triển lợi nhuận lên mức tối đa.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, thị trường hiện nay còn rất nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ bất động sản khác mà các nhà đầu tư, khách hàng cần biết đến.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây