Trang chủ Từ khóa Quyền của nhà nước

Từ khóa: quyền của nhà nước

Nhà nước có quyền như thế nào đối với đất đai?

1
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vậy nhà nước có...